Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPPERT CRESS BV TERZAKE VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE WWW.KOPPERTCRESS.COM EN VAN DAAROP VOORKOMENDE INFORMATIE

1. Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koppert Cress BV (hierna: ‘KC’).

1.2 KC drijft op het adres www.koppertcress.com een website waarop onder meer bedrijfsinformatie en recepten worden aangeboden (hierna: de ‘Website’).

1.3 Onder ‘Bezoeker’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.

1.4 Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Website en alle overeenkomsten die Bezoekers met KC sluiten.

1.5 Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van KC kan van het in deze Voorwaarden bepaalde worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6 Als KC voor kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden toestaat, kan ze toch directe en strikte naleving ervan eisen. Aan minder strikte toepassing van deze Voorwaarden kan Bezoeker nooit enig recht ontlenen.

1.7 KC heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.

1.8 Door gebruik te maken van de Website verklaart de Bezoeker zich akkoord met deze Voorwaarden.

1.9 De Bezoeker die zich heeft geregistreerd, heeft, door een vakje aan te vinken,  uitdrukkelijk verklaard kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en ermee akkoord te gaan.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle rechten zijn voorbehouden.

2.2 Voor privégebruik mag een Bezoeker een print maken of een kopie van een webpagina op zijn eigen PC opslaan.

2.3 Ieder ander gebruik van teksten, afbeeldingen, audio, software, vormgeving en/of audiovisuele en/of andere materialen op de Website is slechts toegestaan, indien daarvoor vooraf door de rechthebbende(n) schriftelijk toestemming is verleend.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Voor het gebruikmaken van de informatie op de Website wordt Bezoekers niets in rekening gebracht. KC geeft geen garantie ter zake van de juistheid of volledigheid van enige op de Website voorkomende informatie, waaronder eveneens begrepen door derden, onder meer Bezoekers, aangeleverde informatie, en sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit.

3.2 KC garandeert niet dat door KC of derden op de Website aangeboden producten, diensten en/of informatie geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

3.3 Voor zover de wet toestaat, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten van KC en/of van direct of indirect aan haar gelieerde natuurlijke en rechtspersonen, voor door Bezoekers of derden geleden en/of nog te lijden, directe en/of indirecte, materiele en/of immateriële schade, verliezen en/of andere gevolgen door of van gebruik en/of bezoek van de Website en van informatie die op de Website voorkomt.

4. Informatie van Bezoekers

4.1 De Bezoeker die informatie op de Website zet, bijvoorbeeld op het daaraan verbonden forum, garandeert dat hij/zij gerechtigd is die informatie op de Website te plaatsen en aan het publiek beschikbaar te stellen, en aanvaardt de volledige aansprakelijkheid ter zake de door KC of derden geleden en/of te lijden schade, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, indien de Bezoeker handelt in strijd met de bovenstaande garantie.

4.2 Bezoekers vrijwaren KC en direct of indirect aan haar gelieerde natuurlijke en rechtspersonen van alle aanspraken van derden ten aanzien van informatie die ze op de Website zetten, onder meer, maar niet uitsluitend, van aanspraken gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten en van aanspraken die het gevolg zijn van de onjuistheid of onrechtmatigheid van de informatie.

4.3 Invoeren en/of plaatsen van de informatie op de Website impliceert dat Bezoeker aan KC onherroepelijk toestemming heeft gegeven om die informatie te verveelvoudigen en op de Website openbaar te maken.

4.4 KC heeft het recht om van Bezoekers afkomstige informatie op ieder moment en zonder opgave van redenen en zonder voor de gevolgen daarvan aansprakelijk te zijn, te wijzigen of van de Website te verwijderen.

5. Persoonsgegevens

5.1 Persoonsgegevens die Bezoekers op de Website verstrekken worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die worden genoemd in de privacyverklaring.

5.2 In de in 5.1 genoemde verklaring is vastgesteld op welke wijze Bezoekers hun gegevens kunnen inzien, veranderen of (doen) verwijderen.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

6.2 Ieder geschil dat tussen KC en een Bezoeker bestaat zal uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

7. Adres en klachten 

Indien u klachten of opmerkingen heeft kunt u die schriftelijk richten aan:

Koppert Cress B.V.
De Poel 1
2681 MB Monster